O projekcie

Projekt "Młodzi z POWERem” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 

Celem głównym projektu jest do 30.09.2021 r. podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

 

Szczególnie zapraszamy:

  • Kobiety
  • Osoby z niepełnosprawnością
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg

 

Okres realizacji projektu: od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo podkarpackie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36 osób

- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu – 24 osoby

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Script logo